219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Brand Executive

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Num Ber One Marketing - Khối Marketing Toàn thời gian

Lương: Thỏa Thuận

Địa điểm: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Num Ber One

Phòng ban: Marketing - Khối Marketing

Hạn nộp hồ sơ: 26/03 — 25/04/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Chuyển giao VOLUME, MARKET SHARE, PROFIT… theo kế hoạch hàng năm của công ty thông qua việc gia tăng SỨC KHỎE THƯƠNG HIỆU của Nhãn Hàng phụ trách

- Thực thi và đề xuất cải tiến kế hoạch Marketing của các các Nhãn Hàng phụ trách: Phối hợp với các khối, phòng ban trong toàn Công ty và đối tác bên ngoài để cùng thực hiện các kế hoạch Marketing của các Nhãn Hàng: Để bàn giao các  mục tiêu VOLUME, MARKET SHARE, PROFIT thông qua việc gia tăng SỨC KHỎE THƯƠNG HIỆU các Nhãn Hàng phụ trách

- Thực thi, giám sát, báo cáo, đề xuất cải tiến theo nhãn hàng phụ trách: Về Marketing 4P (phân phối, truyền thông, giá, sản phẩm, định vị) chiến dịch truyền thông 360, ngân sách hoạt động Marketing (bao gồm cả nghiên cứu thị trường) cho sản phẩm hiện tại và mới,  để tăng thị phần, sức khoẻ thương hiệu, sản lượng, với chi phí hợp lý, đảm bảo chi tiêu nằm trong chỉ số DMEC/Net Sales đã được duyệt để đạt lợi  nhuận tối ưu cho công ty

- Triển khai, giám sát, báo cáo các hoạt động sáng tạo của Nhãn Hàng phụ trách, đề xuất cải tiến cho các Nhãn Hàng phụ trách nhằm tiếp cận người tiêu dùng một cách ấn tượng nhất để họ nhớ đến quảng cáo, lợi ích nhãn hàng; từ đó, tạo ra mong muốn mua hàng nhằm tăng sản lượng bán hàng Nhãn Hàng phụ trách

2. Xây dựng và tuân thủ quy trình chính sách của công ty để đảm bảo vận hành  và bàn giao mục tiêu Sản Lượng, Brand Health

- Tuân thủ và thực hiện các thủ tục, hướng dẫn công việc, quy trình công việc, chính sách, mô tả công việc để triển khai các hành động nhằm bàn giao  mục tiêu chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của công ty đã đề ra

3. Phân tích, báo cáo đề xuất các giải pháp từ giao các kết quả  nghiên cứu, khảo sát thị trường để  xác định và thoả mãn các nhu cầu của người tiêu dùng nhằm tăng sản lượng bán hàng

- Phối hợp với phòng Nghiên Cứu thị trường để thực thi công tác nghiên cứu phân tích nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng để xác định, phân tích các phân khúc thị trường cho những nổ lực đầu tư của Marketing, phói hợp triển khai tất cả cả các  cuộc nghiên cứu thị trường với các Agencies liên quan (bên thứ 3) được thuận tiện, đúng timeline của dự án

4. Xây dựng đội ngũ kế thừa cho công ty thông qua việc đào tạo và phát triển con người để vận hành và tuân thủ quy trình, chính sách phòng  để bàn giao mục tiêu Sản Lượng, Brand Health 

- Tuân thủ và tham gia các chương trình đào tạo phát triển con người và các nhiệm vụ do cấp trên giao nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của công ty đã đề ra

YÊU CẦU:

Tốt nghiệp cử nhân, ngành Quản trị Kinh Doanh, Marketing hoặc Tài Chính

Thành thạo MS Office

Giỏi tiếng Anh

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc phối hợp với cấp trên, quản lý nhãn hàng FMCG, ưu tiên trong ngành nước giải khát

Nẵm rõ các hoạt động  Marketing (4P) và  phối các hoạt động kinh doanh nhãn hàng (Định vị sản phẩm, giá, truyền thông, kênh phân phối)

Có kinh nghiệm vận hành, triển khai truyền thông  360 Nhãn Hàng ra thị trường (TV, Digital, OOH, Activation….) và quy trình IMC

Đã tham gia cùng cấp trên vào công tác sáng tạo và quay TVC với các công ty Agency sáng tạo quốc tế, hiểu vai trò của Account, Ceative Director, Planner, Production House

Hiểu Brand Key & Communication Brief

Biết Brand Health Tracking và Retail Audit

Suy nghĩ sáng tạo

Quản lý & kiểm soát ngân sách độc lập

Từng có kinh nghiệm tham gia trong việc tung (ra mắt) sản phẩm và phát triển các kế hoạch kinh doanh là một lợi thế

Có kinh nghiệm quản trị dự án làm việc liên khối phòng/ ban chức năng thành thạo

JOD DISCRIPTION:

1. Transferring VOLUME, MARKET SHARE, PROFIT… according to the company‘s annual plan through increasing BRAND HEALTH of  the brands of Brand incharge

- Implement & Proposal to improve the Marketing plans of Brands: Coordinate with divisions, departments throughout the Company and external partners to jointly implement Marketing plans of Brands: To hand over VOLUME, MARKET SHARE goals , PROFIT through increasing BRAND HEALTH for Brands incharge.

- Implement, monitor, report, suggest improvements according to the brand in charge: on Marketing 4P (distribution, communication, price, product, positioning) 360 media campaign, Marketing budget (including market research) for current and new products, to increase market share, brand health, output, at a reasonable cost, ensure spending is within DMEC index /Net Sales has been approved for optimal profit for the company for Brands incharge

- Implement, monitor and report creative activities of the Brand in charge, propose improvements for Brands incharge  in order to reach consumers in the most impressive way so that they remember advertising, brand benefits; From there, create a buying desire to increase sales volume for Brands incharge

2. Develop and follow the company‘s policy process to ensure the operation and delivery of the Output target, Brand Health

- Comply with and implement procedures, work instructions, work processes, policies, job descriptions to implement actions to deliver short, medium and long term strategic goals of the company.

3. Analyze, report and propose solutions from research results, market surveys to identify and satisfy consumer needs to increase sales volume.

- Coordinate with Market Research Department to carry out research and analysis of potential needs of customers to identify and analyze market segments for Marketing‘s investment efforts, to implement all both market research with relevant Agencies (3rd party) convenient, right project timeline

4. Building the successor team for the company through training and developing people to operate and comply with the processes and policies to hand over the Output target, Brand Health

- Comply with and participate in human development training programs and tasks assigned by superiors in order to achieve the short, medium and long-term strategic goals of the company.

REQUIREMENT:

Bachelor’s degree in Business Administration, Marketing Or Finance.

Proficient in MS Office

Good in English

At least 2 years of experience in coordinating with superiors in managing priority FMCG brands in the beverage.

Understand Marketing activities (4Ps) and coordinate brand business activities (Product positioning, pricing, communication, distribution channels).

Experience in operating and deploying 360 Brand Communication to the market (TV, Digital, OOH, Activation....) and IMC process.

Participated with superiors in creative work and filmed TVC with international creative agencies, understood the role of Account, Ceative Director, Planner, Production House...

Know about Brand Key & Communication Brief

Know about Health Tracking và Retail Audit

Creative Thinking

Independent budget control & management

Having experience in launching products and developing business plans is an advantage

Experience in Project management & working in cross-functional teams proficiently.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Giới tính (Gender)
Số CMT/Căn cước/Hộ chiếu (Social security number/Passport)
Địa chỉ thường trú (Permanent address)
Trình độ học vấn (Education)
Địa chỉ hiện tại (Current Address)
Số năm kinh nghiệm (Years of experience)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển